Prehľad aktivít pre základné školy v roku 2016/2017

Od roku 2005 pravidelne organizujeme aktivity zamerané na podporu prírodovedného vzdelávania na základných školách. Časť z nich sme organizovali v rámci národných a medzinárodných projektov, časť v rámci interných aktivít školy.

Prehľad aktivít, ktoré sa uskutočnia v období od 1.2.2017 do 31.5.2017 je uvedený v súbore.

Neutralizačné reakcie

Téma Neutralizačné reakcie

Úlohy

  1. Určovanie pH vodných roztokov kyselín a zásad (acidobázické indikátory – fenolftaleín, metyloranž, indikátorový pH-papierik, prírodné indikátory).
  2. Nebezpečné vlastnosti minerálnych kyselín a hydroxidov alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií. Pexeso „Piktogramy GHS“.
  3. Príprava chloridu draselného. (Príprava roztoku HCl. Kontrola pH počas reakcie. Filtrácia cez skladaný filter. Odparovanie na vodnom kúpeli. Kryštalizácia. Filtrácia za zníženého tlaku. Sušenie. Váženie produktu. Výpočet výťažku produktu.)
  4. Tepelné zmeny pri chemických dejoch. (Demonštračný experiment)
  5. Experimenty na záver. Kreslenie zástavy. Neviditeľné atramenty. Dymiace ponožky.
  6. Námet na jednoduchý experiment. Príprava roztoku prírodných indikátorov. Určovanie pH prípravkov bežne používaných v domácnosti. Kde nájdeme v domácnosti anorganické a organické kyseliny, hydroxidy a uhličitany?

Chemické výpočty: príprava roztokov z tuhých látok, príprava roztokov kyselín riedením, výpočty z chemických rovníc, výpočet výťažku produktu

 

Praktická príprava žiakov ZŠ na chemickú olympiádu

V mesiacoch január až marec 2016 sa uskutoční séria 5 laboratórnych cvičení pre žiakov ZŠ.

Praktická príprava je pokračovaním série teoretických cvičení, ktoré prebehli v mesiacoch november a december 2015.

Totoročná téma olympiády je tematicky zameraná na alkalické kovy a kovy alkalických zemín.

Harmonogram prípravy a obsah cvičení si môžete pozrieť v dokumente.

Zoznam asistentov je dostupný tu.